สารบัญเว็บไซต์
 

หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างองค์กร
อัตรากำลัง
ติดต่อขนส่ง
4 สาขาอำเภอเลิงนกทา
สาขาอำเภอมหาชนะชัย
แผนผังเว็บไซต์
 
1
        หน่วยงานภายใน
 
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มวิชาการขนส่ง
ฝ่ายทะเบียนรถ
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
 
1
        บริการข้อมูล
 
ข้อมูลสถิติ
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ข้อมูลเส้นทางการเดินรถ
ข้อมูลเกี่ยวกับ LPG และ NGV
ดาวน์โหลดเอกสาร
กระทู้ ถาม-ตอบ
ชนิดใบอนุญาตขับรถและประจำรถ
 

    12 ฝ่ายทะเบียนรถ
ผังโครงสร้าง
ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร
c01
 
นางศรศรี สร้อยสิงห์
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ
c02
 

นางอรทัย  บุญญาจันทร์

เจ้าพนักงานขนส่ง
ชำนาญงาน
c03
 
นายสุรสิทธิ์  ศรีวรมย์
เจ้าพนักงานขนส่ง
ชำนาญงาน
c04
 
นายปัณณธร  พิมพกรรณ
เจ้าพนักงานขนส่ง
ชำนาญงาน
c07
 
นส.จิราภรณ์ นาเวียง
เจ้าพนักงานขนส่ง
ชำนาญงาน
c08
 
นางรานี จิตตะยโสธร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
c09
 
นายไพรัช  สุจิมงคล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 

 

c10
 
นางธีราภรณ์ พรมสุรินทร์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
  อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
       ดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
 
1.
การจดทะเบียนรถ
  - การจดทะเบียนรถใหม่ที่ซื้อจากบริษัทจำหน่ายรถภายในประเทศ
- การจดทะเบียนรถที่นำเข้ามาใช้งานเอง มิได้นำเข้ามาเพื่อจำหน่าย
- การจดทะเบียนรถที่นำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศมาประกอบในประเทศไทย
- การจดทะเบียนรถที่ซื้อจากการขายทอดตลาดของทางราชการ
- การจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ
- การจดทะเบียนรถยนต์ปิคอัพ 4 ประตู
- การจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่)
- การจดทะเบียนรถแท็กซี่มิเตอร์
 
2.
การโอนรถ
  - การโอนรถจากการซื้อขายหรือเช่าซื้อ
- การโอนรถโดยการรับมรดกมีพินัยกรรม
- การโอนรถโดยศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
- การโอนรถโดยคำสั่งศาลหรือคำพิพากษาของศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- การโอนรถโดยการรับมรดกที่ไม่มีพินัยกรรมและไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
 
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
การแจ้งย้ายรถออก
การย้ายรถที่จังหวัดปลายทาง
การแจ้งย้ายรถเข้า
การเปลี่ยนประเภทรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ
การเปลี่ยนเครื่องยนต์
การเปลี่ยนสีรถ
การเปลี่ยนลักษณะรถ
การเปลี่ยนที่อยู่ ชื่อ สกุล
การขออนุญาตนำรถไปรับจ้างรับส่งนักเรียน
การดำเนินการกรณีรถหาย
การแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวหรือตลอดไป
การแจ้งใช้รถกรณีแจ้งไม่ใช้ชั่วคราว
การแจ้งไม่ใช้รถกรณีที่แจ้งไม่ใช้ตลอดไป
การขอข้อมูลข่าวสารตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการเปิดเผย ตรวจดู และขอสำเนา
   ข้อมูลข่าวสาร ของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2546
การเสียภาษีรถประจำปี

 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธรได้ที่ :  yasothon@dlt.go.th
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร 170  หมู่ 8 ถนนแจ้งสนิท  ตำบลสำราญ  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  35000
โทรศัพท์  กลุ่มวิชาการขนส่ง 0-4558-6080 ฝ่ายทะเบียนรถ 0-4558-6075 ฝ่ายใบอนุญาต 0-4558-6076 ฝ่ายช่างตรวจสภาพ 0-45586-6076 ฝ่ายบริหาร/ โทรสาร  0-4558-6077
( Best Resolution 1024 x 768 Font Size : Medium Best Browser IE)